forside

Advokaten fra Vedbæk
Carl-Erik Nielsen
Klagerne hagler ned over ham !

Læs den sidste kendelse over ham nederst på siden.

...og så er hans advokatfirma under konkursbehandling. Læs herfoto.: www.advocen.dk
Her kan du læse den sidste kendelse over Carl-Erik Nielsen pga af hans besynderlige adfærd.ADVOKATNÆVNET
København, den 27. september 2010
MRY/JML
J.nr. 2010-02-0545
2. advokatkreds

K E N D E L S ESagenes parter:

I denne sag har Allan N. Andreasson klaget over advokat Carl-Erik
Nielsen, Vedbæk.

Sagens tema:


Klagens vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med en retsag.

Dato for klagen:


Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 10. maj 2010.

Sagsfremstilling:

Advokat Carl-Erik Nielsen repræsenterede et selskab i en retssag, hvor selskabet havde sagsøgt klager.
Selskabet var erklæret konkurs den 4. marts 2010 ( Gauguin Auktioner / adminstrationsselskabet af 3. juni 2001 )

Ved brev af den 23. marts 2010 til klager skrev retten:
"Retten har i dag skrevet således til Advokat Carl-Erik Nielsen:
"Sagsøgte har oplyst, at han er af den opfattelse, at hovedforhandlingen i ovennævnte sag skal
afvente udfald af en straffesag. Sagsøgte har endvidere oplyst, at der endnu ikke er rejst tiltale i
straffesagen
Retten skal anmode om de inden 9. april 2010 at fremsende Deres bemærkninger hertil."

Parternes påstande og anbringender:
Klager:


Klager har til støtte herfor gjort gældende,
at klager, på grund af Advokat Carl-Erik Nielsens manglende besvarelse af rettens brev, er blevet udstillet som
utroværdig overfor retten,
at dette skyldes, at klager tidligere over for retten havde meddelt, at Advokat Carl-Erik Nielsen tidligere havde
accepteret en udsættelse af en hovedforhandling i en privat straffesag, som Advokat Carl-Erik Nielsen havde for
sin ven og klient ( Troels Olivero - kendt som gemmologtumpen fra Gauguin og Kapuka fupauktioner )
at straffesagen er startet af indklagede selv, og
at det er en skærpende omstændighed, at Advokat Carl-Erik Nielsen ikke over for retten vil bekræfte den tidligere
indgående aftale med retten om udsættelse af hovedforhandling i en privat straffesag.

Indklagede Advokat Carl-Erik Nielsen


Advokat Carl-Erik Nielsen har påstået frifindelse og har til støtte herfor anført,
at retsplejeloven regulerer det forhold, som klager har indgivet klage over, og
at der hverken i retsplejeloven eller i de advokatetiske regler findes en pligt for advokaten til at
meddele retten eventuelle bemærkninger til sådan en begæring.

Advokatnævnets behandling:


Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnets med deltagelse af 5 medlemmer.

Nævnets afgørelse og begrundelse:


Nævnet finder Advokat Carl-Erik Nielsen....
- ja hvilken afgørelse tror læseren at nævnet har fundet passende ?
Ring til Advokat Carl-Erik Kvist Nielsen, han kender svaret.: tlf.45651580 el. mobil.: 20640506
Hvis han ikke svare, så prøv at ringe til hans kone Mette Stenberdt Nielsen på telefon 22485506
Hun bor Flintemarken 19, 1. sal tv, 2950 Vedbæk